Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego rosesatelier.pl

 • 1 Informacje
 1. Rosesatelier.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Anna Kluska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Kluska z siedzibą w Warszawie przy ul. Bogusławskiego 17/28, 01-923 Warszawa, NIP: 7010891346, REGON: 381756234 wpisaną do CEIDIG, zwaną w regulaminie „Roses Atelier”. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie rosesatelier.pl.
 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://rosesatelier.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Roses Atelier ;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Roses Atelier skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 • Klient – osoba fizyczna/podmiot prowadzący działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 • Strona produktu – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 • Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

 

 • 2

Dokonując zakupów w serwisie internetowym rosesatelier.pl zawarta zostaje umowa z na warunkach handlowych określonych w niniejszym regulaminie.

 • 3 Zamówienia
 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem rosesatelier.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym nie jest dokonanie rejestracji, jest ono dobrowolne.
 3. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej https://rosesatelier.pl uruchomić link o nazwie “Zarejestruj się”, a później wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz hasło.
 4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link znajdujący się pod polem “Zarejestruj”.
 6. Po dokonaniu czynności, o których mowa w powyższych punktach Roses Atelier prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 7. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu, oraz hasła.
 8. Po zalogowaniu Klient w zakładce “Moje dane” może uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.
 9. Podanie danych adresowych jest konieczne do realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 10. W zakładce “Moje dane” Klient może zmieniać dane, a także dokonać zmiany hasła.
 11. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego www.rosesatelier, należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres: shop@rosesatelier.pl z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, na który zarejestrowane jest konto w Sklepie Internetowym https://rosesatelier.pl
 • 4 Produkty

 

 1. Roses Atelier sprzedaje kwiaty stabilizowane zwane dalej kwiatami wiecznymi. Są kwiaty cięte poddane procesowi stabilizacji.
 2. Roses Atelier daje gwarancję na wieczne kwiaty na okres 1 roku od momentu doręczenia do Klienta, gdy będą pielęgnowane według zaleceń prezentowanych w zakładce O PRODUKCIE.
 3. Niewielkie nadłamania, przecięcia płatków róż oraz przebarwienia nie są podstawą do reklamacji. Nie są to kwiaty sztuczne, więc nie jest możliwe uzyskanie idealnego produktu.
 4. Róże wieczne we flowerboxach sprzedawane są w postaci główek róż. 
 5. Niektóre kwiaty mogą posiadać kolce przy łodygach, bądź mogą wywoływać uczulenie.
 6. Ilość róż może różnić się od zdjęć prezentowanych na stronie, ilość główek zazwyczaj podana jest dla każdego produktu na stronie produktu.
 7. Róże wieczne nie mogą być przechowywane w wilgotnych miejscach. Nie mogą być podlewane i nie powinny mieć kontaktu z wodą. Nie powinny być również wystawiane bezpośrednio na promieniowanie słoneczne. Gdy Klient nie zachowa się do zaleceń, reklamacje nie zostaną uwzględnione.
 8. Róże wieczne wraz z upływem czasu zazwyczaj zmieniają swoją barwę, kolor może stawać się mniej intensywny, bądź nawet biały, nie może to być przyczyną reklamacji.  

 

 • 5 Formy płatności, dostawa i realizowanie zamówień
 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

a)gotówką – w przypadku dostarczenia zamówienia przy wyborze opcji “za pobraniem” lub “odbiór osobisty”

b)poprzez płatności Shoper: przelewem on-line lub za pomocą płatności kartą, blikiem oraz przez PayPo.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

Operatorem płatności jest Autopay S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

c) poprzez płatność za pomocą systemu Przelewy24,

Możliwe jest dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą systemu oferowanego przez: Przelewy24 – DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15,wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513 o kapitale zakładowym w wysokości1 697 000, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.

 

 1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej.
 2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. W przypadku gdy Klient wybrał formę płatności opisaną w § 5, ust 1a, a odmówił przyjęcia przesyłki, zobowiązany jest ponieść koszt związany z dostawą przesyłki do Klienta, jak i koszt związany ze zwrotem przesyłki do Roses Atelier
 4. W przypadku, gdy nie nastąpi wpłata na rachunek bankowy Roses Atelier w ciągu 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowę zawartą między Klientem a Roses Atelier uznaje się za nieważną
 5. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu, lecz najpóźniej do 7 dni roboczych od momentu dokonania płatności od akceptacji zamówienia przez Roses Atelier (chyba że klient wybierze inna datę doręczenia zamówienia). Standardowy czas wysyłki zamówienia to 1 dzień roboczy.
 6. Niektóre produkty mogą być w danym momencie niedostępne, mimo, iż na Stronie Internetowej istnieje możliwość ich zakupu . W takim przypadku niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, Roses Atelier zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. Po uzgodnieniu z Klientem istnieje również możliwość zastąpienia produktu innym produktem dostępnym na Stronie Internetowej
 7. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji zostaje wysłana wiadomość potwierdzającą wysłanie produktów
 8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 • 5 Reklamacje, zwroty, rękojmia
 1. Przed złożeniem reklamacji/zwrotu prosimy o kontakt e-mail na adres shop@rosesatelier.pl z wypełnionym formularzem reklamacyjnym/zwrotu dostępnym na stronie rosesatelier.pl w zakładce Zwroty i reklamacje. Formularz można również napisac ręcznie.
 2. Reklamacje i zwroty należy składać na adres: Anna Kluska, ul. Zaborowska 2/46, 01-462 Warszawa, tel. 530495062.
 3. Składając reklamację/zwrot należy dostarczyć reklamowany produkt wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacji/zwrotu (może być napisany odręcznie - ważne, aby zawierał nr zamówienia, nr rachunku bankowego i dane do zwrotu płatności, szczegółowy opis wady).
 4. Za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień wysłania produktu wraz z niezbędnymi dokumentami.
 5. Roses Atelier rozpatrzy reklamację/zwrot w terminie 30 dni od dnia dostarczenia reklamacji/zwrotu.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Roses Atelier wymieni reklamowany towar lub zwróci równowartość kupionego towaru.
 7. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Warunkiem jest zwrot produktu w stanie niepogorszonym.
 8. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.
 9. Przesyłki należy nadać na swój koszt, a w przypadku uwzględnienia reklamacji koszty przesyłki zostaną zwrócone (maksymalna kwota zwrotu 16zł).
 10. Rękojmia
  10.1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest
  odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  10.2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca
  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo
  wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez
  Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad
  lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
  Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
  rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby
  nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie
  nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
  wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany
  wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
  niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli
  doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta
  jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową
  sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  10.3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres
  Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
  10.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch
  lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad
  przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego
  w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie
  o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub
  usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny
  rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

 •   6 Dane osobowe
 1. W procesie rejestracji w Sklepie Internetowym rosesatelier.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Administratorem danych osobowych jest Anna Kluska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Kluska z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 10/16/15A, 00-590, NIP: 7010891346, REGON: 381756234, wpisaną do CEIDIG.
 5. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na administrowanie danymi osobowymi przez firmę Anna Kluska, o której mowa w ust. 4. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji oraz realizacji zamówienia.
 • Informacje końcowe

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Sklepu Internetowego, Roses Atelier, bądź Klientów, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Oblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
 1. Roses Atelier w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy) w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego rosesatelier.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego rosesatelier.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i z dnia 30 maja 2014 roku “O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 r. z póz. zm.).
 3. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.01.2019 r.
 5. Niniejszy regulamin dostępny pod adresem rosesatelier.pl/regulamin

 

 •   Wykonanie obowiązków informacyjnych RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych powszechnie znanego jako „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”, uprzejmie informujemy, że firma Anna Kluska z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 10/16/15A, NIP: 7010891346, REGON: 381756234 – prowadząca sprzedaż internetową na Stronie Internetowej rosesatelier.pl przetwarza dane osobowe uzyskane od Państwa w ramach wykonywania łączącej Nas umowy a także informacje o danych osobowych pozyskane ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu).
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do: 

 1. a) Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
  - do realizacji zamówienia
  - odpowiedzi na zapytania
  - archiwizacji
  - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 2. b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:
  - marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
  - organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
  - dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
  - prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu
 3. c) na podstawie wyrażonej zgody:

- marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Roses Atelier oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Marketing bezpośredni może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. programów służących do automatycznego wysyłania e-maili).

- marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych dotyczących np. przeglądanych podstron na Stronie Internetowej rosesatelier.pl

- analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania ze strony internetowej (np. z komputera czy urządzeń mobilnych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę . W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące:

1) Ilości sprzedawanych towarów przez klienta oraz

2) korzystania z informacji dostarczanych drogą elektroniczną (np. strona internetowa). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

- dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje zawarte w bazie danych Administratora.

- dane osobowe nadawcy podlegają szczególnej ochronie i nie są ujawniane osobom trzecim, w tym odbiorcy przesyłki. Administrator danych zapewnia środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

- dane osobowe nadawcy są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktowania się z nim w ramach realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
 2. b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Roses Atelier
 3. c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

- jeżeli życzeniem nadawcy jest, aby odbiorca był poinformowany, kto jest nadawcą przesyłki, może wpisać wiadomość i podpisać ją w polu „Treść liściku”. Wiadomość oraz podpis zostaną dołączone do kwiatów. Jeżeli podpis nie zostanie zapisany przez nadawcę w tym polu, przesyłka pozostaje anonimowa.

 • W przypadku zamówień zagranicznych dane nadawcy są wymagane, ponieważ niektóre oddziały mogą odmówić realizacji zamówienia niezawierającego tych danych.
 • Kategoriami odbiorców danych są: partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmy hostingowe.
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach oraz ich zachowaniach w poniższy sposób:
 2. a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 3. b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 4. c) poprzez informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych
 6. Klientowi ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przekazanych Roses Atelier. Klientowi w szczególności przysługują prawa do:
 1. a) dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
  b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
  c) żądania od Administratora usunięcia danych
  d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
  e) przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
  g) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów
  h) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
  i) uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. 
 2. Prawa powyższe można zrealizować poprzez: – zgłoszenie takiej decyzji mailowo na adres shop@rosesatelier.pl

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).

W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o twojej sesji,
– statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,
– marketingowym – dzięki temu wyświetlamy ci reklamy dopasowane do twoich zainteresowań i potrzeb,
– udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
– prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Serwisu.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
Firefox,
Chrome,
Safari,
Internet Explorer / Microsoft Edge.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez ciebie.

 1. Na Stronie Internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Stronę Internetowa rosesatelier.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl